ผลงานครู


เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุด กระตุ้นพลังสมองด้วย Speed Math กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวเยาวมาลย์ พิมพิสาร 6/3/60
-->