บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นางสาวณฐมลวรรณ    นาคพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางกชรัตน์    อาจหาญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรทิพย์    อัครสานนท์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติญา    หวังใจสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพัชรี    ปัญจมาดิศร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญรัตน์    ปิติพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิริยา    พันธุ์สุวรรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสายฝน    กองมะณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายตรีชาติ    ไวโย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายสุรพงษ์    ลำกะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอุษณีษ์    จันทรการ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางภัทริดา    เรือนเหลือ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายรัฐพันธ์    ปัญญาเอก

ครูผู้ช่วย