บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นางสาวณฐมลวรรณ    นาคพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสุภาพร    เสพสวัสดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิริยา    พันธุ์สุวรรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกชรัตน์    อาจหาญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติญา    หวังใจสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรทิพย์    อัครสานนท์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญรัตน์    ปิติพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุรพงษ์    ลำกะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอุษณีษ์    จันทรการ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสายฝน    กองมะณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางภัทริดา    เรือนเหลือ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายตรีชาติ    ไวโย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1