บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นางสาววิริยา    พันธุ์สุวรรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวพรวนัช     ชุมนุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสายฝน    กองมะณี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติญา    หวังใจสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรทิพย์    อัครสานนท์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชลธิชา    พิมพ์มานะกิจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภณสิญา    จันละมูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุรพงษ์    ลำกะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุษณีษ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญรัตน์    ปิติพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางภัทริดา    เรือนเหลือ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณฐมลวรรณ    นาคพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอิสราภา    สุทโธ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1