บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นางสาวณฐมลวรรณ    นาคพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางพรทิพย์    อัครสานนท์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญรัตน์    ปิติพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิริยา    พันธุ์สุวรรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกชรัตน์    อาจหาญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติญา    หวังใจสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสายฝน    กองมะณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายตรีชาติ    ไวโย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายสุรพงษ์    ลำกะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอุษณีษ์    จันทรการ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางภัทริดา    เรือนเหลือ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1