บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นางภัทริดา    เรือนเหลือ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายสุรพงษ์    ลำกะ

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาวฐิติญา    หวังใจสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชลธิชา    พิมพ์มานะกิจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรทิพย์    อัครสานนท์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญรัตน์    ปิติพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิริยา    พันธุ์สุวรรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอิสราภา    สุทโธ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสายฝน    กองมะณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุรัญญา    ก้องวัฒนโกศล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณฐมลวรรณ    นาคพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอุษณีษ์    จันทรการ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายตรีชาติ    ไวโย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวลมัย    บุญที

ครูผู้ช่วย
นางสาวนุชรินทร์    หลักบ้าน

ครูผู้ช่วย