เผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ

ชุด กระตุ้นพลังสมองด้วย Speed Math กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเยาวมาลย์ พิมพิสาร