บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางชุติมา    อนุเคราะห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลี    เพ็ชร์ชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอุษา    อยู่นุช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยิ่งยง    กองชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเบญญาภา    ชโนดมสิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสำเนียง    โกนตะสิงห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกฤตย    เจริญวัฒนา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวดวงจันทร์    นนทะชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวหัสนี    อโณทัยเรืองรอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปริชญา    ท้าวทอง

ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตติยา    สุริยะ

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาภรณ์    ทรงคาศรี

ครูผู้ช่วย
นางสาวอธิติยา    อินทรกำแหง

ครูผู้ช่วย
นางสาววิลาสินี    นิ่มนวล

ครูผู้ช่วย