บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นางสาวยิ่งยง    กองชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางชุติมา    ปัทมะรางกูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลี    เพ็ชร์ชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอุษา    อยู่นุช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภณสิญา    จันละมูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเบญญาภา    ชโนดมสิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายประดิรพฐ์    สายวงศ์คำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันเพ็ญ    เดชเรืองศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสำเนียง    โกนตะสิงห์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวดวงจันทร์    นนทะชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวหัสนี    อโณทัยเรืองรอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางพรศิริ    โฆสิตสมิต

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัชพร    ยอดสวาสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวดาริน    พนะสัน

ครูผู้ช่วย