บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นางสาวยิ่งยง    กองชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวมาลี    เพ็ชร์ชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติมา    ปัทมะรางกูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภณสิญา    จันละมูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเบญญาภา    ชโนดมสิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุษา    อยู่นุช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวรัชพร    ยอดสวาสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายประดิรพฐ์    สายวงศ์คำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันเพ็ญ    เดชเรืองศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสำเนียง    โกนตะสิงห์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวดวงจันทร์    นนทะชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวหัสนี    อโณทัยเรืองรอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางพรศิริ    โฆสิตสมิต

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวดาริน    พนะสัน

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาภรณ์    ทรงคาศรี

ครูผู้ช่วย