บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นางสำเนียง    โกนตะสิงห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางชุติมา    อนุเคราะห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลี    เพ็ชร์ชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวยิ่งยง    กองชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเบญญาภา    ชโนดมสิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุษา    อยู่นุช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกฤตย    เจริญวัฒนา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวดวงจันทร์    นนทะชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวหัสนี    อโณทัยเรืองรอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัชพร    ยอดสวาสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวอธิติยา    อินทรกำแหง

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาภรณ์    ทรงคาศรี

ครูผู้ช่วย
นางสาวพรไพลิน    ยางธิสาร

ครูผู้ช่วย
นางสาววิลาสินี    นิ่มนวล

ครูผู้ช่วย
นางสาวปริชญา    ท้าวทอง

ครูผู้ช่วย
นางสาวธนพรรณ    จันทร์ทอง

ครูผู้ช่วย