งานทะเบียน
ปฏิทินงานวัดผล 2562 07/07/62
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2561 09/09/61
ข้อมูลสถิตินักเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 21/08/61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่2 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่1 ปีการศึกษา 2561 10/07/61
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 18/06/61
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 18/06/61