บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษนางจิรัฏฐ์    ชาวสวน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษ
นางสาวธิติมา    ถามูลเลศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุภาพร    เสพสวัสดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววณิชา    ยอดน้ำคำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
สิบเอกหญิงวราภรณ์    ภิรมย์จิตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรวิสรา    อนันต์วลัยกุล

ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญกมล    ด่านลาพล

ครูผู้ช่วย