บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษนางสาวธิติมา    ถามูลเลศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษ
นางจิรัฏฐ์    ชาวสวน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร    เสพสวัสดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววณิชา    ยอดน้ำคำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
สิบเอกหญิงวราภรณ์    ภิรมย์จิตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฐชยา     พิเคราะห์งาน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรวิสรา    อนันต์วลัยกุล

ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญกมล    ด่านลาพล

ครูผู้ช่วย