บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางสาวดวงสมร    สารินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสุภาพร    ผาวัน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภาภร    สกุลซ้ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวานิช    พรหมสิทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุบล    ฤทธฺ์วาปี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววรวรรณ    วีระไพบูลย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยุพา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจันทร์พิมพ์    ศาสตรสิทธิกร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์    บวรพงศ์สิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายมนต์ชัย    วงษ์ไทย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพูลศรี    สอนศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนุชจีวรรณ    บัวดอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเยาวมาลย์    พิมพิสาร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1