บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางสาวประภาภร    สกุลซ้ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสุภาพร    ผาวัน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางวานิช    พรหมสิทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุบล    ฤทธฺ์วาปี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววรวรรณ    วีระไพบูลย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยุพา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจันทร์พิมพ์    ศาสตรสิทธิกร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์    บวรพงศ์สิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดวงสมร    สารินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายมนต์ชัย    วงษ์ไทย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวนุชจีวรรณ    บัวดอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางพูลศรี    สอนศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเยาวมาลย์    พิมพิสาร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1