บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางสาวประภาภร    สกุลซ้ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสุภาพร    ผาวัน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอุบล    ฤทธฺ์วาปี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวานิช    พรหมสิทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยุพา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจันทร์พิมพ์    ศาสตรสิทธิกร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์    บวรพงศ์สิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดวงสมร    สารินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายมนต์ชัย    วงษ์ไทย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววรวรรณ    วีระไพบูลย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพูลศรี    สอนศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเยาวมาลย์    พิมพิสาร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนุชจีวรรณ    บัวดอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายธีรศักดิ์    สุภีถิตย์

ครูผู้ช่วย