บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางสุภาพร    พยุงวงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวยุพา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวานิช    พรหมสิทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุบล    ฤทธฺ์วาปี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวประภาภร    สกุลซ้ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพิฐชญาณ์     ธีรโชคศิริภัทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายมนต์ชัย    วงษ์ไทย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดวงสมร    สารินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์    บวรพงศ์สิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพูลศรี    สอนศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเยาวมาลย์    พิมพิสาร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัชนี    สะสาง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัชพร    ยอดสวาสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนุชจีวรรณ    บัวดอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวศิริลักษณ์    สกุลไทย

ครูผู้ช่วย
นางสาวลมัย    บุญที

ครูผู้ช่วย