บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางสาว​พิมพ์ใจ​ ​     จันทร์​จ่าย​

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางอาริตา    แขกพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางขวัญใจ    ประดิษฐถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์    รัตนห่วง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางบุษราภรณ์    คำรินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกชรัตน์    อาจหาญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพัชรินทร์    ดอกบัว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิลาวัณย์    ชอบทำกิจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุภาพ    วังธนะรุ่งโรจน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฐภรณ์    เเสงกล้า

ครูผู้ช่วย
นางสาวกานต์ปริยา    วุฒิสิงห์ชัย

ครูผู้ช่วย
นางสาวลักคณา    คำป้อ

ครูผู้ช่วย