บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางพัชรินทร์    ดอกบัว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางลัดดาวัลย์    รัตนห่วง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอาริตา    แขกพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสินีนารถ    ไกรวาส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางบุษราภรณ์    คำรินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางขวัญใจ    ประดิษฐถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุรีย์    ชัยมานะเดช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุธินี    เดชภักดี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุรัญญา    ก้องวัฒนโกศล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววิลาวัณย์    ชอบทำกิจ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายสุภาพ    วังธนะรุ่งโรจน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฐภรณ์    เเสงกล้า

ครูผู้ช่วย
นางสาวกานต์ปริยา    วุฒิสิงห์ชัย

ครูผู้ช่วย