บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางบุษราภรณ์    คำรินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางอาริตา    แขกพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพัชรินทร์    ดอกบัว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกชรัตน์    อาจหาญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสินีนารถ    ไกรวาส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางขวัญใจ    ประดิษฐถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์    รัตนห่วง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุภาพ    วังธนะรุ่งโรจน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววิลาวัณย์    ชอบทำกิจ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฐภรณ์    เเสงกล้า

ครูผู้ช่วย
นางสาวกานต์ปริยา    วุฒิสิงห์ชัย

ครูผู้ช่วย