บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางลัดดาวัลย์    รัตนห่วง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายสุภาพ    วังธนะรุ่งโรจน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอาริตา    แขกพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางขวัญใจ    ประดิษฐถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางบุษราภรณ์    คำรินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกชรัตน์    อาจหาญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพัชรินทร์    ดอกบัว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิลาวัณย์    ชอบทำกิจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาว​พิมพ์ใจ​ ​     จันทร์​จ่าย​

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววินิตา    ปราบภัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฐภรณ์    เเสงกล้า

ครูผู้ช่วย
นางสาวกานต์ปริยา    วุฒิสิงห์ชัย

ครูผู้ช่วย
นางสาวลักคณา    คำป้อ

ครูผู้ช่วย