บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางรัตนาภรณ์    น้อยสร้อย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวรุ่งทิวา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปราณี    ชอบประดิษฐ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร    จารุเดชศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพอหทัย    ภิรมย์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณฐกฤต    เหล่าสุขไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเพ็ญประภา    พรมพุทธา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ    เพชรวิเศษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอารี    สุทธิดี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฏฐ์วดี    สุขธยารักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวพัชรมณฑ์    บุตรอุดม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายสุธีระพงษ์    พลรักษา

ครูผู้ช่วย