บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางสาวพอหทัย    ภิรมย์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางปราณี    ชอบประดิษฐ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร    จารุเดชศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญประภา    พรมพุทธา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณฐกฤต    เหล่าสุขไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอารี    สุทธิดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ    เพชรวิเศษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์    น้อยสร้อย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฏฐ์วดี    สุขธยารักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ    ฤกษ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุธีระพงษ์    พลรักษา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวพัชรมณฑ์    บุตรอุดม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุริษา    เหล่าเรือง

ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑาภรณ์    พินิจชัย

ครูผู้ช่วย