บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางสาวรุ่งทิวา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางปราณี    ชอบประดิษฐ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางดวงแข    ณ สงขลา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร    จารุเดชศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายณฐกฤต    เหล่าสุขไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ    เพชรวิเศษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์    น้อยสร้อย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพอหทัย    ภิรมย์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเพ็ญประภา    พรมพุทธา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอารี    สุทธิดี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอิสราภา    สุทโธ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฏฐ์วดี    สุขธยารักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวพัชรมณฑ์    บุตรอุดม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายสุธีระพงษ์    พลรักษา

ครูผู้ช่วย