บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางสาวอารี    สุทธิดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางปราณี    ชอบประดิษฐ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร    จารุเดชศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรมณฑ์    บุตรอุดม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญประภา    พรมพุทธา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพอหทัย    ภิรมย์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณฐกฤต    เหล่าสุขไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ    เพชรวิเศษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์    น้อยสร้อย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฏฐ์วดี    สุขธยารักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุธีระพงษ์    พลรักษา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุริษา    เหล่าเรือง

ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑาภรณ์    พินิจชัย

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุดาวรรณ    ไตรพิษ

ครูผู้ช่วย