บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางเพ็ญประภา    พรมพุทธา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพัชรมณฑ์    บุตรอุดม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร    จารุเดชศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพอหทัย    ภิรมย์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณฐกฤต    เหล่าสุขไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอารี    สุทธิดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ    เพชรวิเศษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์    น้อยสร้อย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฏฐ์วดี    สุขธยารักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุธีระพงษ์    พลรักษา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปรียาภรณ์    กล่อมสุนทร

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุริษา    เหล่าเรือง

ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑาภรณ์    พินิจชัย

ครูผู้ช่วย