บุคลากรสายชั้นปฐมวัยนางศศิกานต์    อิ่มสมโภชน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางสาววัชราภรณ์    อินทวงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปัณชญา    รูปขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณี    ลาวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอภิญญา    ผาสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสังวาลย์    ใจกล้า

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวันเพ็ญ    คล้ายเกตุ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกนกอร    สุวรรณรงค์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายจำรัส    ดินดำ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวซอสามสาย    ณ นคร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางณัฐลณี    ช้อนทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกวีรศิลป์    นะราช

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววสุนทรา    แจกเกาะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางพิมพา    ประดับทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวธนพรรณ    จันทร์ทอง

ครูผู้ช่วย