บุคลากรสายชั้นปฐมวัยนางปิยอร    เทศทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางสาวพรรณี    ลาวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชราภรณ์    อินทวงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสังวาลย์    ใจกล้า

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวันเพ็ญ    คล้ายเกตุ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอภิญญา    ผาสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกนกอร    สุวรรณรงค์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพินวดี    โพธิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางปัณชญา    รูปขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายจำรัส    ดินดำ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศศิกานต์    อิ่มสมโภชน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววสุนทรา    แจกเกาะ

ครูผู้ช่วย