บุคลากรสายชั้นปฐมวัยนางศศิกานต์    อิ่มสมโภชน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางปิยอร    เทศทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณี    ลาวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชราภรณ์    อินทวงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกอร    สุวรรณรงค์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสังวาลย์    ใจกล้า

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวันเพ็ญ    คล้ายเกตุ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอภิญญา    ผาสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางปัณชญา    รูปขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายจำรัส    ดินดำ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวซอสามสาย    ณ นคร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววสุนทรา    แจกเกาะ

ครูผู้ช่วย
นางพิมพา    ประดับทอง

ครูผู้ช่วย
นางสาวธนพรรณ    จันทร์ทอง

ครูผู้ช่วย