อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


ลูกประชาอุทิศ    มีนิสัยรักการอ่านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา


ลูกประชาอุทิศ    มีจิตอาสาค่านิยมองค์กรของสถานศึกษา


สามัคคี    มีน้ำใจ   ให้เกียรติผู้อื่น