บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษานางสาวมรกต    พูนจตุรัส

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
นางวราภรณ์    จงหมั่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์    ชัยมานะเดช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรมยชนก    เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี    พันธ์ชมภู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพิเชฐ    ทองอร่าม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางน้ำทิพย์    โหงอ่อน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายอดิศร    นาคสาม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสุธินี    เดชภักดี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวชนันภรณ์    กสิพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเขมจิรัฎฐ์    สาโรจน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายรัฐพันธ์    ปัญญาเอก

ครูผู้ช่วย
นายปิยะวัฒน์    ตรีกุล

ครูผู้ช่วย