บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษานายรัฐพันธ์    ปัญญาเอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
นางวราภรณ์    จงหมั่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธินี    เดชภักดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรมยชนก    เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมรกต    พูนจตุรัส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี    พันธ์ชมภู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพิเชฐ    ทองอร่าม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอดิศร    นาคสาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางน้ำทิพย์    โหงอ่อน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางชนันภรณ์    วงษ์ไทย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเขมจิรัฎฐ์    สาโรจน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายปิยะวัฒน์    ตรีกุล

ครูผู้ช่วย
นางสาววาสิตา    เป้าชัง

ครูผู้ช่วย
นางสาว นิภาพร    แก้วเนตร

ครูผู้ช่วย
นางสาวมัธนา    ประทีบแก้ว

ครูผู้ช่วย