บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษานางวราภรณ์    จงหมั่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
นางรมยชนก    เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพิเชฐ    ทองอร่าม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี    พันธ์ชมภู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอดิศร    นาคสาม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวชนันภรณ์    กสิพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวมรกต    พูนจตุรัส

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันทนา    จันตา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปรารถนา    สาโรจน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายจักรพันธ์    สมพร

ครูผู้ช่วย
นายรัฐพันธ์    ปัญญาเอก

ครูผู้ช่วย