สัญลักษณ์ของสถานศึกษา


เป็นรูปวงกลม ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนประชาอุทิศ

ด้านล่างเป็นชื่อสังกัดโรงเรียน คือ กรุงเทพมหานคร ตรงกลางเป็นรูปดอกพุทธรักษาสีประจำสถานศึกษา


เหลือง - แดง

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม

สีแดง หมายถึง ความรัก เมตตา กรุณา ปราณีอักษรย่อของสถานศึกษาดอกไม้ประจำสถานศึกษา


ดอกพุทธรักษาคุณธรรมประจำสถานศึกษา


นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา.      แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี.