บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นางภัทราวรรณ    โรจนรักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายดิเรก    บุตรโท

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอารินธร    ดียิ่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปุณยวีร์    เมฆประพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิภา    แสงสมบูรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตน์นารี    ประเสริฐแท่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์    ศรีจันทร์ฮด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลำพึง    วิดิษฐ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสราวุธ    ท้าวเนาว์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธนารี    ไชยูปถัมภ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพิศสมา    ผ่องแผ้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวิชญดา    วงษ์ศร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวงศ์มณี    พิมพ์พล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันทนา    จันตา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1