บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นางภัทราวรรณ    โรจน์รักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิชญดา    วงษ์ศร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งทิวา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายดิเรก    บุตรโท

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีรัตน์    ศรีจันทร์ฮด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตน์นารี    ประเสริฐแท่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลำพึง    วิดิษฐ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธนารี    ไชยูปถัมภ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิภา    แสงสมบูรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปุณยวีร์    เมฆประพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอารินธร    ดียิ่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววันทนา    จันตา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางวงศ์มณี    พิมพ์พล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายณัฐวรรต    ภูดินดง

ครูผู้ช่วย