บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นางสาววิภา    แสงสมบูรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิชญดา    วงษ์ศร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายดิเรก    บุตรโท

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางลำพึง    วิดิษฐ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์    ศรีจันทร์ฮด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตน์นารี    ประเสริฐแท่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธนารี    ไชยูปถัมภ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางภัทราวรรณ    โรจน์รักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปุณยวีร์    เมฆประพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอารินธร    ดียิ่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุวิชา    ญาณเพิ่ม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายณัฐวรรต    ภูดินดง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางวงศ์มณี    พิมพ์พล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันทนา    จันตา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาว​พิมพ์ใจ​ ​     จันทร์​จ่าย​

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1