คณะผู้บริหารนางสาววรรณพร    ศิลาขาว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางพัณภัสสา    เเก้วคำไสย์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายวีระชาติ    บุญเสริมสุข

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
นางฉวี    ธรรมเกษา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางบุญช่วย    นิติสาโรภาส

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ