วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา


โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ชุมชนร่วมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้คู่ประชาคมอาเซียนพันธกิจของสถานศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ให้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขนิสัย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน รู้จักประหยัด เก็บออม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5. เสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธ วิถีธรรมและวิถีไทย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความเป็นประชาธิปไตย และมารยาทที่ดีงามตามแบบไทย

6. สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

7. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน