กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน


กิจกรรมเอดส์โลก ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนรักษ์โลก 2564
กิจกรรมรำลึกวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่2/2564
Back to school 2/2564 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รูปแบบ Onsite
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรมอนามัย และสำนักงานเขตดอนเมืองให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ชาวดอนเมือง
การประเมินการเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของบุคลากรครูโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)
การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)
ผู้ปกครองรับอุปกรณ์การเรียน และนมในภาคเรียนที่ 1/2564
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับภูมิทัศน์สวนสมุนไพร
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์
การเรียนส่งเสริมอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยนำหนังสือบริจาคและร่วมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากไต้หวัน "
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "
คณะครูเข้ารับการอบรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ "
กิจกรรมวันตรุษจีน Happy Chinese New Year 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว เป็นประธานการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนและงานวิจัยทางการศึกษา "