รายงานการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19


การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นปฐมวัย

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นป.1

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นป.2

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นป.3

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นป.4

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นป.5

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นป.6

การจัดการเรียนการสอนสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดการเรียนการสอนสายชั้น กศพ.