ผู้บริหารโรงเรียนประชาอุทิศ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครูและนักเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่
ภาพกิจกรรม